ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PLATFORM ZORGPROFESSIONALS voor partners

PLATFORM ZORGPROFESSIONALS en PZP zijn de handelsnamen van Platform Zorgprofessionals B.V., gevestigd aan Dorpsstraat 56 te Landsmeer, KvK nummer 72897651.

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

Partners: Partners zijn bedrijven die diensten en producten aanbieden via Platform Zorgprofessionals.

Overeenkomst: De overeenkomst tot het verrichten van diensten.

Artikel 2: Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen PLATFORM ZORGPROFESSIONALS en partners, ingeschreven bij de KvK onder nummer 72897651(hierna te noemen PZP) en een wederpartij, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 
2.3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig momentdoor de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, laatdit de werking van de overige bepalingen onverlet.
2.4. Een wijziging in dan wel aanvulling op een overeenkomst komt slechts tot stand wanneerzij door zowel PZP als de wederpartij is aanvaard.
2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de bijbehorende overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en overeenkomst volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

Artikel 3 Aanbiedingen partners

3.1. Alle aanbiedingen die via de partners verlopen zijn voor verantwoordelijkheid van de partners.

Artikel 4: Lidmaatschap

4.1. PZP vraagt geen lidmaatschap voor haar diensten.

Artikel 5: Dienstverlening

5.1. PZP zal zich naar beste kunnen inspannen haar dienstverlening met zorg uit te
voeren en staat niet in voor het bereiken van het door de wederpartij beoogde resultaat.
5.2. De wederpartij is gehouden PZP alle gegevens en informatie te verstrekken die
van belang kunnen zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst, waarbij er rekening gehouden moet worden met de privacywetgeving. Conform artikel 9.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. Indien PZP aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
6.2. PZP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaandoordat PZP is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekteonjuiste dan wel onvolledige gegevens.
6.3. Indien PZP aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is deaansprakelijkheid van PZP beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans totdat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6.4. PZP is niet aansprakelijk voor gebreken in en schade veroorzaakt doorproducten die de partners via PZP Nederland aanbieden.
6.5. PZP is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade die partners lijden, daaronder begrepengevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien deschade te wijten is aan opzet of grove schuld van PZP of haar leidinggevendeondergeschikten.

Artikel 7: Intellectuele eigendom

7.1. PZP behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op
grond van intellectuele wet- en regelgeving.
7.2. Het is de wederpartij verboden de door PZP aan haar beschikking gestelde
bescheiden, materialen, producten en promotiemateriaal voor andere doeleinden te
gebruiken, te verveelvoudigen, te openbaren, ter beschikking te stellen aan derden dan
wel op andere wijze in gebruik te geven, tenzij PZP hiervoor uitdrukkelijk
toestemming heeft verleend.

Artikel 8: Geheimhouding

8.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij
in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie.
8.2.Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 9: Verwerking Persoonsgegevens

9.1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening
van PZP persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze
persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden.
9.2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt PZP nog op er passende
technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een
wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere
vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van
de techniek en de aard van de verwerking.


Voor meer informatie over onze privacy policy, klik hier. 

Contactgegevens

Mochten er nog vragen zijn, neem gerust contact met ons op.

Dorpsstraat 56
Landsmeer
1121 BZ Nederland